Gardenvisit.com The Garden Guide

The Mountain Villa with Embracing Beauty

Qian's Garden was renamed Huanxiu Shanzhuang (the Mountain Villa with Embracing Beauty) or the also called Yi Yuan.
Gardenvisit.com

262 Jingde Lu, Suzhou, China

Nearby gardens

Nearby hotels