Gardenvisit.com The Garden Guide

Soseki, Muso

Born - Died : 1275 - 1351

Musō Soseki (or Kokushi) was a Zen Buddhist monk belonging to the Rinzai tradition. He is famous as a garden designer, a teacher, and a poet. He was born in Ise and lived in Kamakura and Kyoto. He re-established contact with China and Chinese gardens. His known garden projects include:
Saihoji
Tenryuji
Enkaku-ji
Rinsenji
Zuisenji
Eihoji
Erin-ji
Jochi-ji
Tonanzenin

See note by Josiah Conder on Muso Soseki