Gardenvisit.com The Garden Landscape Guide

The Mountain Villa with Embracing Beauty

Qian's Garden was renamed Huanxiu Shanzhuang (the Mountain Villa with Embracing Beauty) or the also called Yi Yuan.

262 Jingde Lu, Suzhou, China

Nearby gardens

Nearby hotels

Local Hotels

The Mountain Villa with Embracing Beauty Gardenvisit.com Gardenvisit.com